皇冠开户
热门标签

以太坊彩票网(www.326681.com)_区块链和互操作性:全球化 3.0

时间:2个月前   阅读:12

赌球平台推荐www.hg108.vip)是一个开放皇冠即时比分、代理最新登录线路、会员最新登录线路、皇冠代理APP下载、皇冠会员APP下载、皇冠线路APP下载、皇冠电脑版下载、皇冠手机版下载的皇冠新现金网平台。赌球平台推荐上登录线路最新、新2皇冠网址更新最快,赌球平台推荐开放皇冠会员注册、皇冠代理开户等业务。

泉源:老雅痞

在本文中,我们将讨论为什么需要互操作性以及若何评估互操作性,仔细研究现有的和即将推出的解决方案,总结我们对真正可互操作的未来的看法。

一个社区驱动的NFT项目启动失败了,豪华阵容无可挑剔,为什么还会失败?推荐阅读第二条。

About Capital收购了中国曾经盛行的加密钱币生意所火币全球。详细情形推荐阅读第三条。

作者: 0xavarek、Defi_Maestro、j_mokwh、 wyangdanand 、GabrielGFoo

加密空间一直在寻找 L1、L2 和 NFT 之后的下一个叙事。我们以为互操作性是下一个最有可能的主导叙事,由于它将当前隔离的区块链生态系统连系在一起,就像全球化若何将天下经济融为一体一样。

在全球化之前,商品的生产和销售是通过内陆化的供应链举行的。这样的模式意味着存在大量重复和低效率。通过引入对照优势和国际商业,全球化使涣散的、非内陆化的供应链成为可能,消除了这种低效率。今天,像波音喷气式飞机这样的产物可以包罗由 58 个非美国区域的产物专家制造的零件。

加密天下类似于全球化之前的天下经济。生态系统(国家或者区域)是相互区隔的,每个国家都试图在经济价值链的每一个元素(差其余 DEX、钱币市场、聚合器等)上显示精彩。互操作性是允许区块链举行通讯所需的要害要素:类似于各国若何在物理上和虚拟上开放其界线,以允许信息和资源的自由交流。我们以为,专注于 Web3 互操作性的新希望和手艺可以迎来它自己的“全球化 3.0”,并点燃下一波增进浪潮。

在本文中,我们将讨论为什么需要互操作性以及若何评估互操作性,仔细研究现有的和即将推出的解决方案,总结我们对真正可互操作的未来的看法。

为什么我们需要互操作性?

区块链天下正处于十字路口——它已获得大量接纳,但缺乏大规模接纳的催化剂。我们以为,从基本上说,这个问题的谜底是互操作性。区块链未来的乌托邦愿景包罗数字资产和信息在专业生态系统之间无摩擦流动的能力,而无需确立冗余数据或要求新的中介。我们以为,以下是互操作性对于促进加密大规模接纳至关主要的几个主要缘故原由。

互操作性将对照优势引入区块链领域

区块链设计的三大支柱是:去中央化、平安性和可扩展性。由于实现每个支柱的工程要求相互冲突,现有的区块链都必须在一个或多个支柱上做出妥协,才气在他们选择的专业领域中脱颖而出,这就是区块链三难逆境。例如,在权益证实(PoS)链上,提高可扩展性的一种方式是削减杀青生意所需的时间,这可以通过削减验证者的数目来实现——这样的设计会损害去中央化以实现可扩展性。PoS 自己是对可扩展性平安性的妥协:在最初的事情量证实 (PoW) 网络中,验证者在对区块状态举行投票之前解决了密码学难题,而 PoS 验证者只需证实他们在网络上的股份即可投票。

互操作性可以潜在地解决三难逆境,由于专门的区块链将能够专注于他们的甜头,而不是像现在那样试图提供全栈服务。具有高 TPS(每秒事务数)但更集中的验证者网络的可扩展链可以专注于处置平安影响较小的高频义务(例如,用于链上游戏的图形数据),而具有较低 TPS 的平安链可以处置低- 具有高平安要求的频率义务(例如,游戏玩家的游戏内购置纪录)。这些只是使加密生态系统更易于接见和更高效的无尽应用程序的外面。

互操作性为最终用户带来简朴性并促进大规模接纳

用户体验 (UX) 通常被以为是软件和手艺产物最要害的乐成因素。流通、直观的用户体验对于让下一个十亿人在线上使用 Web3 来说至关主要。我们不能现实地期望没有履历的用户可以维护 10 个差其余钱包和密钥,这每一个钱包和密钥都服务于他们的生意需求的特定目的。

互操作性使开发职员能够使用易于使用的 UIUX 构建前端应用程序,该 UIUX 在后端行使多个专用链。若是点击一个按钮就可以完成进入 CEX、交流 gas、提现到 CEX 支持的主链、从主链桥接到新链以及将资金存入 CEX ,将缔造对用户友好的新链上的新池。

互操作性使 1+1 >2

回到我们的全球化例子,一体化天下经济的价值大于单个经济体价值的总和,在其他条件稳固的情形下1。我们信托互操作性可以通过多种方式对区块链天下起到同样的作用。

首先,开发职员将从提供全栈服务以吸引接纳 ( TVL ) 的感动中解放出来,转而专注于构建焦点优势,这会带来更有用的解决方案。

其次,可互操作的区块链带来可互操作的数据,这与当今涣散在链上的伶仃且难以查询的数据相比,这是一个伟大的提高。更好的数据可用性和可组合性将催化 Web3 的自我进化,由于以前未触及的想法会重新的可考察的数据中浮现。

若何评估互操作性?

我们以为互操作性三难逆境2很好地总结了真正可互操作解决方案的三个支柱:通用性、去信托性和可扩展性。正如读者将在后面的部门中发现的那样,当前的可互操作解决方案通常涉及牺牲一个或多个支柱来实现其他支柱。

这三个支柱可以剖析为差其余属性,开发职员和用户可以凭证这些属性评估互操作性的水平。下面讨论一些要害特征。

 • 便利性:生意完成需要多长时间,用户需要签署若干支持生意才气执行整个生意?对于开发职员来说,集成互操作性解决方案需要多长时间和多庞大?开发者是否必须构建分外的基础设施,照样可以瞬间“即插即用”?

 • 毗邻性:指解决方案可以毗邻若干个差异类型的目的链(即汇总、侧链、第 1 层)

 • 处置庞大和随便数据的能力:解决方案能否处置新闻传输和智能合约挪用等更庞大的数据?照样只支持跨链代币转账(即原生桥)

 • 成本效益:跨链转移资产需要若干成本,维护解决方案需要若干成本?一些解决方案需要分外的生意层,这会增添 gas 成本,而一些解决方案则闪开发职员天天损失数百万美元,只是为了让解决方案启动并运行。

可互操作的解决方案

我们已经讨论了为什么我们需要互操作性以及评估互操作性级其余属性。以下部门将回首现有和即将推出的可互操作解决方案,分为两类:基于不能互操作生态系统的补丁和本机可互操作解决方案。

基于不能互操作的生态系统的补丁解决方案

本节中提到的解决方案就是我们所说的“补丁”,由于它们是在不能互操作的链之上构建的,试图添加一些可互操作的属性。

中央化生意所(CEX)

CEX 使用户能够在链之间移动代币,就像银行为促进原本伶仃的主权经济体之间的价值转移所做的那样。虽然 CEX 是用户跨链转移资产的最友好和最具成本效益的方式之一,但它们也有很大的瑕玷。

最主要的是,大多数 CEX 在允许提款之前需要 KYC,这为通俗用户增添了分外的庞大性。其次,CEX 凭证自己的议程加入代币和链,这将用户对其资产的接见权置于随便控制之下——例如,顶级生意所在LUNA-UST 内爆时代住手向/从 LUNA 链提款/存款。在链创世后不久桥接新链的 Degens 也发现 CEX 不足,由于具有较低 TVL 的小链通常要到稍后才会被加入,若是完全加入的话。最要害的是,智能合约也不能通过 CEX 组合,使得生意所只能促进代币的转移,而不能促进随便数据的转移。

CEX 还代表用户的生意对手和信用风险。由于 CEX 羁系仍处于初期阶段,当冒失操作导致生意所歇业时,用户通常会失去所有资产而且险些找不到执法追索权。

Burning Bridges

跨链资产桥是最普遍使用的互操作性补丁解决方案。这些桥梁允许用户将他们的资产从源链转移到目的链。桥梁由一个经由锁定、铸造、燃烧和赎回的系统提供动力。在两条链上,都将部署智能合约来锁定源链上的原生资产,并在目的链上以信用方式刊行“打包”资产。

例如,Bob 在以太坊上锁定了 10 个 ETH,并通过桥在 Solana 上铸造了 10 个包裹的 ETH (wETH) 。原则上,Bob 在 Solana 上铸造的 10 wETH 由锁定在以太坊链上的 10 ETH 以 1:1 的比例支持。Bob 可以做相反的事情,首先在 Solana 上烧掉 10 个 wETH,然后在以太坊链上赎回锁定的 10 个 ETH。在这种情形下,基本方面是治理供应并保证两条链同步。

以下是一些著名的桥梁:

 • Wrapped BTC (WBTC)

 • Multichain

 • Portal

 • Poly Network

 • Ronin Bridge

在 TVL 中,Bridges 已扩展到高达 US$12.35B。跨链转移资产的需求天天都在增进。问题是,这些资产桥梁的平安性和效率若何?不幸的是,由于持有大量资金,桥梁经常成为攻击目的并经常被行使,导致跨越 1.8B 美元的资金受损。下面列出了一些值得注重的破绽。

 • Poly Network:6亿美元Poly Network 黑客事宜的发生是由于对两个主要协议智能合约的接见权限治理不善。效果,该系统被黑客入侵,该黑客能够添加自己的公钥来耗尽钱包。

 • 虫Wormhole (Solana):3.21 亿美元Wormhole hack的发生是由于在兑换代币时代验证署名的功效已被弃用。然后,黑客能够通过替换他们自己的验证例程来铸造跨越 120K wETH 代币,该例程总是说署名是有用的。

 • Ronin (Axie Infinity):6.25 亿美元Ronin 桥成为网络钓鱼攻击的受害者。Ronin 验证者的私钥落入了黑客手中,这使得黑客可以从桥接合约中抽走资金。

 • Horizon (Harmony):1亿美元Horizon Bridge 是潜在网络钓鱼流动的另一个受害者,其中他们的多重署名验证者的私钥被盗。

 • Nomad:1.9亿美元Nomad hack是由于糟糕的操作计谋导致了错误的 Merkle 根初始化,导致默认情形下每条新闻都被证实是有用的。

从黑客攻击的盛行来看,资产桥的一个主要问题是平安性。大多数 DeFi 协议倾向于继续底层区块链的平安机制,但今天的桥接器却没有。相反,网桥严重依赖一组自力的验证器,而不是它们所服务的 PoS 链的验证器,这使得它们的平安性显着降低。

例如,在 PoA(Proof-of-Authority)共识架构下,Solana Wormhole 桥现在只有 19 个“Guardian Network Validator”。平安多方盘算模子依赖于几个多重署名密钥来授权任何生意:例如,Ronin Bridge 需要 9 个多重署名密钥中的 4 个来批准生意,而 Harmony Horizon 只需要 5 个多重署名密钥中的 2 个来举行授权。最后但也很主要的一点是,WBTC 桥使用单一托管方式,这会带来中央化风险。由于上述缘故原由,桥现在是区块链生态系统的致命弱点,由于它们比区块链自己更容易受到攻击。

除了平安问题之外,桥与 CEX 的相似之处在于它们不能处置庞大的随便数据。桥本质上是跨链典当行——没有人期望典当行会在两家公司之间通报庞大的指令。

最后,与大多数桥交互对于通俗用户来说是一项繁琐而乏味的义务。下面是一个典型的桥接历程示例:

要将以太坊上的 ETH 换成Avalanche上的 AVAX ,需要:

 1. 在 DEX 上将 ETH 兑换成 USDC

 2. 通过 AVAX Bridge 将 USDC 从以太坊毗邻到 Avalanche

 3. 通过将 AVAX 代币存入您的 Avalanche 钱包,确保有足够的 gas 费以完成 Avalanche 的最终交流

 4. 通过另一个 DEX 在 Avalanche 上从 USDC 交流到 AVAX

整个历程涉及至少签署 3 次生意,与 3 个 dApp 交互,若是用户在 MetaMask 上,则至少xuyao 切换一次链。要检查生意状态,用户需要准备好 Etherscan 和 Snowscan。若是不简化这些流程,桥接器和任何跨链 dApp 仍将受到用户体验障碍的严重阻碍。

,

以太坊高度

,

kiếm tiền online uy tín(www.vng.app):kiếm tiền online uy tín(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。kiếm tiền online uy tín(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,kiếm tiền online uy tín(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

www.326681.com采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,联博以太坊统计数据开源、公平、无任何作弊可能性。联博统计免费提供API接口,支持多语言接入。

,

可互操作的解决方案

上面讨论的补丁解决方案只有一个可互操作的属性——毗邻性。它们在平安性、便利性、处置庞大新闻的能力和成本效益等其他方面都失败了。新一代解决方案决议将可互操作的属性融入其 DNA 中,而不是稍后再构建补丁。

全链DEX

DEX 链在多条链上引入流动性池,并带有中介代币,以利便交流。示例包罗 THORChain 和 SifChain。与网桥差异,全链 DEX 不包装资产。相反,他们将原始资产与中央代币交流,然后再将它们交流为目的代币。固然,这些生意是由流动性提供者实现的。

例如,在 THORChain 上,当用户希望将 Mainnet 上的 ETH 兑换为 Solana 上的 SOL 时,用户将首先将其 ETH 发送到 THORChain 锁定智能合约。然后 THORChain 将执行从 ETH 到 THOR 的交流,然后是 THOR 到 SOL。随后,将向 Solana 流动性池智能合约发送新闻,然后将 SOL 释放到用户的 Solana 地址。

THORChain通过锁定和铸币机制消除了确立包装资产的需要,该协议在使用户能够在区块链之间无缝交流内陆资产方面提供了真正的效用。这种简朴的UI/UX方式将是推动大规模接纳的要害卖点,并将用户从中央化的替换品中拉过来。

与 CEX 相比,全链 DEX 不需要 KYC。流动性是统一的,由于所有链都使用相同的“原生代币”流动性池举行生意。用户不依赖于 DEX 的预言机或平安假设,由于脱钩风险由流动性提供者肩负。全链 DEX 也具有可扩展性,由于任何人都可以为任何钱币对增添流动性。

然而,THORChain 的中央链设计带来了一些要害风险和细微差异。由于 THORChain 网络由债券证实网络珍爱,节点运营商准许 RUNE 债券来承销 DEX 流动性池中的资产,随着流动性池中 TVL 的增进,节点运营商需要肩负越来越多的风险。由Incentive Pendulum自然激励,节点运营商必须将 RUNE 与搜集的资源连系起来,才气在最佳状态下运行。

这意味着在 THORChain 网络上确立一个完整的节点变得越来越需要更多的资金。现在,该网络有 95 个活跃节点,TVL 跨越 2.6 亿美元,全节点平均债券为 838,499 RUNE,或按市场价钱盘算为 1,468,839.90 美元。在 95 个活跃节点中,保税资源最低的节点约为 528,000 RUNE 或 929,000 美元。效果,资真相对较低的小型节点运营商无法介入珍爱网络,从而导致控制权集中到资源预算较大的节点运营商。

不经意间,这引出了一个问题,即具有类似设计的 THORChain 或全链 DEX 是否真的像宣传的那样去中央化。除此之外,Thorchain 的大部门(若是不是所有)全节点都托管在中央化的云盘算服务上。在 95 个节点中,有87 个节点托管在 Google、AWS 和 Digitalocean 等主要云服务上,其中 AWS 以 38% 的份额占有最大份额。从理论上讲,这对网络组成重大风险,由于云盘算服务可能面临网络中止甚至受到羁系。

虽然这种互操作性设计引入了许多新颖的方式,通过精彩的 UI/UX 将区块链相互毗邻起来,巧妙地设计了代币经济学和平安机制,同时保留了其无需信托的设计,但协议的庞大性导致它受到许多攻击和平安破绽的影响。THORChain 协议在已往一年中被行使了 3 次,将跨越 1200 万美元的搜集流动性损失给了不良行为者。与任何新的创新一样,生长的痛苦是不能制止的。今后,THORChain 团队加倍关注协议平安性,并引入了新的改善以增添流动性和整体网络去中央化。

网络的网络

Cosmos 和 Polkadot 是同构“网络网络”的两个例子。它们被以为是区块链客栈中的第 0 层。这两个第 0 层都为任何第 1 层区块链引入了一个尺度,以毗邻到它们并形成一个可互操作的网络。

Cosmos 通过跨链通讯协议(IBC)实现互操作性。IBC 允许异构区块链以无需信托和无需允许的方式举行通讯,方式是提供一个专用中继来验证块状态并以链间尺度 (ICS) 举行通讯。使用 IBC,自力的区块链将不必像使用桥接器那样举行双边通讯。

Polkadot 生态系统由专门的、专门构建的区块链组成,称为平行链。跨链互操作性是通过基于交织共识新闻(XCM)名堂的协议实现的。XCM 名堂类似于 IBC 的 ICS,尺度化跨链通讯。存在两种用于作用于 XCM 新闻的主要新闻通报协议,即垂直新闻通报 (VMP) 和跨链新闻通报 (XCMP)。VMP 允许平行链向中继链上传/下载新闻,而 XCMP 促进中继链上的信息交流。

虽然 Cosmos 和 Polkadot 的运作原理相似,但它们在毗邻性和平安机制方面的差异最大。Cosmos 允许任何人在其上构建,而 Polkadot 对其可用的平行链插槽有上限。Cosmos 上的区域依赖自身来确保平安,而 Polkadot 中的平行链可以依赖中继链的平安机制。

话虽云云,Cosmos 和 Polkadot 都有自己的一系列挑战需要战胜,由于两种设计理念都面临着一些响应的问题。第一个是指导问题。虽然 Cosmos 是作为一个开放网络构建的,任何人都可以在其中部署新链,但部署者将需要寻找一组全新的验证器,由于异构区块链之间不共享平安性。

这个历程可能既耗时又低效,由于对于那些没有适当硬件和手艺知识的人来说,操作验证者节点可能具有挑战性,从而使潜在候选人的数目异常有限。
相比之下,Polkadot 的平行链不需要新的验证器集,由于网络选择了一种共享平安形式,其中它的平行链由中继链的验证器验证。虽然这在指导新平行链方面似乎是一个加分点,但由于要求新的链部署者在蜡烛拍卖中竞标平行链租赁插槽,这一历程受到了严重阻碍。由于平行链是 Polkadot 生态系统中的稀缺资源,网络增进的速率受到限制,由于加入新的平行链成为一个漫长而乏味的历程。思量到所有因素,Polkadot 和 Cosmos 生态系统仍然难以获得显着接纳,TVL 划分约为 3.8 亿美元和 10.5 亿美元。

话虽云云,Cosmos 和 Polkadot 正在实行新的网络升级,以构建更壮大的基础设施,从而促进生态系统的更多接纳。Cosmos 现在正在实行链间平安性以解决其指导问题,即消费者链可以依赖供应商链的验证器来确保平安。在增强 Polkadot 的跨链能力方面,XCM 的引入应该会促进类似于 IBC 的更高水平的跨链可组合性。只管 Evmos 和 Moonbeam 等项目在它们自己的生态系统中是伶仃的,但它们试图成为与基于 EVM 的生态系统的互操作桥梁。

与 Fat Protocol Thesis 直接南辕北辙的是,特定于应用程序或特定用途的链被以为是去中央化应用程序的最终游戏,由于协议不再受制于它们所构建的通用区块链的限制。这使项目团队可以专注于构建用户想要使用的产物和应用程序,同时保持完全的主权。根据设计,若是通用区块链在未来变得加倍受羁系和集中化,Cosmos 和 Polkadot 等网络网络为去中央化应用程序与审查风险隔脱离一条途径。因此,通过壮大且可扩展的共享平安性、本机可互操作的特定应用链、快速无缝的 UI/UX、无需信托的桥梁以及与其他区块链生态系统的整体更好的毗邻。

Relayer-Oracle 协议

Relayer-Oracle 协议旨在解决 Relayer-Light Client 协议的新兴问题,即成本效益低。LayerZero 是该领域最卓越的竞争者之一,它行使链上轻节点来促进跨链信息交流。发送者链的端点与指定的 Oracle 和 Relayer 以及吸收者链举行通讯。Oracle 新闻将有问题的标头阻止到吸收者链的端点,而中继器验证生意。相比 Polkadot XCMP 依赖单条中继链作为中介并引入瓶颈风险(若是中继链发生故障,互操作性失败),LayerZero 的 Relayer-Oracle 解决方案行使现有的端点轻节点举行平安性,相比于中继链模子。

为了确保可扩展性,LayerZero 端点是轻量级客户端节点。与当前的Repeater-Light客户端解决方案在客户端中存储和复制块头差异,此历程外包给Oracles以从链中获取块头,通过消除需要显着降低成本,尤其是在重gas链上每隔几秒同步一次区块头。在操作上,LayerZero 端点可用作具有成本效益的链上智能合约。当前的端点构建更容易与 EVM 集成,但仍需要为非 EVM 链定制构建。

LayerZero 可以孕育多种用例,例如跨链 DEX(Stargate Finance)、多链收益聚合器以及多链借贷,所有这些都无需经由差异链上的多个资产跃点。该功效将通过为用户提供异常无缝的体验,有用解决多链环境中 UI/UX 的主要问题,由于用户将能够与其他主权区块链上的 DeFi 应用程序举行交互,同时仅在源链上拥有资产。例如,将 ETH 作为抵押品存入以太坊主网上的 Aave 借贷池,同时在 Avalanche 上吸收借入的 USDC。

在其焦点,LayerZero 提供了一种去信托的通用新闻中继机制,该机制专注于有用通报,若是中继者和预言机相互自力,就可以实现这一点。不需要跨链状态机复制或中介包装的代币,这大大削减了瓶颈和成本。

值得注重的是,LayerZero 通过选择一种较弱的信托条件,即“自力”来实现“去信托”。只要 Oracle 和 Relayer 由自力方运行(现在是 Chainlink 的 Oracle,LayerZero 的 Relayer),恶意勾通在统计上是不能能发生的。

为了进一步确保传输层的平安性,LayerZero 还引入了“犯罪前”的观点,让中继者能够在黑客攻击发生之前阻止它。本质上,犯罪前机制检查与目的区块链相关的区块链状态,以验证没有执行恶意行为。若是检测到恶意状态,LayerZero 能够在通报通用新闻和执行生意之前分叉目的链。

LayerZero 的本机可互操作解决方案的实现看起来是最有前途的,其优雅、平安和具有成本效益的设计与传统的锁定和铸币桥、全链 DEX 甚至网络网络相比,移动部件显着削减设计。通过将数据检索历程外包给自力的链下中继器和预言机,跨链新闻通报变得加倍高效。为了扩展,LayerZero 只需要毗邻的区块链启用智能合约即可部署其智能合约端点。

虽然有些人可能会争辩说,在当前状态下,LayerZero 并非完全去中央化,由于 Relayer 由 LayerZero 团队运营,但耐久愿景是最终允许任何人自力设置 Relayer 来支持该平台。与上述设计相比,这将显着削减指导和毗邻到新链的时间,由于不需要像 Cosmos 和基于 Polkadot 的链那样获取一组新的验证器。

声誉奖

以下是我们为本文研究的一些可互操作的解决方案。我们无法将所有这些都写在一篇文章中,但对于感兴趣的读者来说,它们每个都具有怪异的优势。

 • Synapse:跨链 AMM 和桥接

 • Hop Protocol:汇总到汇总通用令牌桥

 • Axelar Network :毗邻第 1 层的与链无关的互操作层

 • Connext:使用原子交流跨链转移资产的流动性网络

 • Router Protocol:跨链新闻通报协议,构建为通过节点毗邻的链的网状网络

 • ICON Network:使用链上轻客户端的通用跨链新闻通报

 • Across:二层跨链桥接

 • Bungee Exchange:桥接聚合器

为什么过时的互操作性设计仍然获得更普遍的使用?

凭证 DeFiLlama 的 Bridge 和 Cross-Chain种别,在 13.52B 美元的 TVL 中,12.49B 美元被锁定在像 Wrapped BTC、Multichain 和 Portal 这样的传统锁定和铸造桥梁中。虽然没有思量 Cosmos 和 Polkadot 生态系统中的种种链,但数据注释,只管接纳桥接器和原生可互操作协议之间存在伟大差异,只管后者带来了创新和平安性增强。这就引出了一个问题:“是什么阻止了更好的互操作性解决方案被普遍接纳?” 以下是我们以为的三个缘故原由:

易于使用

MetaMask 钱包仍然是加密行业中使用最普遍的钱包之一。这是由于 MetaMask 与所有基于 EVM 的链兼容,并允许在所有链使用相同地址的 EVM 链之间无缝切换。虽然 Stargate (LayerZero)、Synapse 和 Hop Protocol 等许多较新的原生可互操作解决方案很容易与 MetaMask 集成,但大多数 Cosmos 和 Polkadot 链都使用其生态系统的原生钱包,如 Keplr 和 Polkadot JS。用户需要下载新的钱包应用程序并确立新的钱包,这给用户体验增添了很大的阻力。这种设计可能会进一步阻止新用户进入生态系统实验更新和更具创新性的选择。

信息纰谬称

在一个刚刚起步的行业中,已往两年中,推出的大量互操作性协议使得跟踪和确定用户介入跨链流动的最佳路径变得越来越难题。因此,吸引最多用户的协议往往是与响应区块链的开发团队或基金会有正式相助同伴关系的协议。就 Evmos 而言,Nomad Bridge 是推荐给新用户的官方网关,用于桥接来自其他链的资产。

只管有明确的DYOR忠言,但官方相助同伴关系通常被用户视为对推荐协议的平安性和可信托性的认可。在 Evmos 和 cNomad 的案例中,Nomad 桥吸引了最多的生意量,生意流入跨越 4.453 亿美元,由于用户信托 Evmos 的建议,但仅在 2022 年 8 月 1 日被行使,损失了跨越 1.86 亿美元。

这让我们回到了信息纰谬称的问题。虽然可能有更具成本效益和更快的桥接解决方案,但用户倾向于同流合污,选择最“值得信托”和“最平安”的协议。因此,信息纰谬称可能会阻止新的内陆互操作协议来吸引更多用户,由于它们没有发生足够的意识。

生态系统之间的互操作性

传统的锁定和铸币桥仍然是最容易获得的互操作性形式,由于用户有现成的路径可以将他们的资产放到 EVM 和非 EVM 生态系统的任何链上。只管 IBC 转移等互操作性解决方案适用于 Cosmos,但它们仅适用于 Cosmos 生态系统自己。例如,若是用户想要将他们的资产从 Cosmos 桥接到 EVM 链,他们将需要使用另一种解决方案,例如 Axelar 的 Satellite Bridge。

关于 LayerZero,该协议现在只为大多数主要的 EVM 兼容链和以太坊 Layer-2(如 Arbitrum 和 Optimism)启用了跨链新闻通报。该协议尚未将其毗邻扩展到非 EVM 链,例如 Cosmos 生态系统和 Solana 中的链。

缺乏生态系统内的互操作性也可能部门归因于这些项目的资助方式。差其余 VC 支持差其余生态系统,除非有物质经济利益,否则不太可能向其他人开放他们的领域。这是 VC 之间的囚徒逆境,由于叙事仍然是确立一个统治一切的生态系统——第一个过渡到协作叙事的生态系统需要肩负许多风险。

生态系统之间的互操作性仍然异常涣散,而且该空间异常缺乏可以跨所有桥梁、流动性网络和跨链新闻通报协议无缝聚合流动性的桥梁聚合器。因此,传统的锁定和铸币桥仍然是最受迎接的选择,由于它们在差异区块链之间移动资产时提供了最高水平的互操作性和便利性。

缺乏互操作性用例

原生可互操作协议 TVL 缓慢的另一个缘故原由是,除了桥接令牌之外,没有若干分外的互操作用例存在。因此,通俗用户不会被激励使用 Stargate、THORChain 或 Cosmos 生态系统,由于增添的庞大性不会给他们带来分外的利益。

正如我们在上面的 LayerZero 段落中所讨论的,本机可互操作的协议可以导致与其他主权链的交互,而无需在其上拥有资产——该用例将成为用户从桥接器迁徙到新的本机可互操作解决方案的主要动力,就像简朴的桥接一样与在一条链上抵押并立刻借用其他链相比,周围的代币将变得远没有那么利便。

我们意识到这导致了因果关系逆境的发生,或者更确切地说,协议构建互操作性用例和互操作性解决方案变得可用之间的“鸡与蛋”问题。然而,随着更多本机互操作设计浮出水面,我们信托应用层的开发职员将加速创新速率。

未来是多链的

从现在的状态来看,没有任何一条区块链能够以高效、人性化的方式主导整个行业。每个链都有自己的利基设计,但开发职员和 VC 被短期内想要在所有方面都显示精彩并吸引 TVL 的感动蒙蔽了双眼,从而为用户提供了类似但自力的产物。新项目,例如新兴的 L1 链,声称要解决区块链三难逆境,而现实上只是漆黑为其他项目牺牲一两个支柱。

我们以为区块链三难逆境的真正谜底是互操作性,而互操作性三难逆境的谜底是本机可互操作的解决方案,而不是构建在互斥链上的补丁。之前的赢家通吃的加密 VC 模式事实上晦气于构建本质上可互操作的项目。但随着更多人意识到真正可互操作的区块链天下的潜力,人才和资金最先流入内陆可互操作的解决方案。

广义跨链网络中的潜在网络效应可能比我们之前看到的叙述更壮大。被授予互操作性项目是一种与链无关的方式,可以押注区块链行业将战胜大规模接纳的障碍。Web3.0 正处于一个转折点,我们期待建设者和用户在相互毗邻的区块链天下中茁壮生长的未来。瓦格米。

查看更多,

game bài đổi thưởng uy tín(www.84vng.com):game bài đổi thưởng uy tín(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。game bài đổi thưởng uy tín(www.84vng.com)game tài Xỉu game bài đổi thưởng uy tín online công bằng nhất,game bài đổi thưởng uy tín(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

上一篇:博彩平台排名:Liệu pháp miễn dịch: Tiếp thêm hy vọng cho bệnh nhân ung thư

下一篇:用经营贷置换房贷 馅饼还是陷阱?

网友评论